+48 605 999 780 office@portal-cynkowniczy.pl

Klauzula informacyjna

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć i wideo, wykonanych podczas spotkania.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Cynkownicze z siedzibą w Warszawie (00-112) ul. Bagno 2c lok. 197 („Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: office@portal-cynkowniczy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach oraz innych działań marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji, w spotkaniu lub w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m.in. z ustawy o rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie lub szkolenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia albo przez okres 10 lat od momentu zakończenia szkolenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniach Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego.

Powrót do góry

Firmy zrzeszone w PTC

Członek PTC zajmujący się procesem cynkowania ogniowego

Członek PTC niezajmujący się procesem cynkowania ogniowego